BẢN TIN THUẾ THÁNG 12-2015

05/01/2016 - 08:05:02 GMT +00:00

BẢN TIN THUẾ ĐỊNH KỲ 12-2015

Các Văn bản hướng dẫn quan trọng trong kỳ 12-2015 này là :

 

1/ Công văn số 5123/TCT-KK ngày 3/12/2015 về kê khai, hoàn thuế đối với dự án đầu tư

 - Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư lập hồ sơ khai thuế GTGT của dự án đầu tư là tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 02/GTGT.

Khi dự án đầu tư được thành lập và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì người nộp thuế kê khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

Đối với trường hợp NNT phát hiện sai sót khi khai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, thì thực hiện khai bổ sung theo hướng dẫn tại khoản 5(a) Điều 10 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và điểm 5 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nêu trên.

Đối với trường hợp NNT khai sai số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh vào tờ khai 02/GTGT, đã đề nghị hoàn thuế và được cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế thì cơ quan Thuế thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế, thu hồi số tiền thuế GTGT đã được hoàn, xử phạt 20% số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được hoàn cao hơn.

 2/ Công văn số 5236/TCT-KK ngày 8/12/2015 về xử phạt vi phạm hành vi về chậm nộp HSKT.

 1. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu chính:

Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN nhưng không có Báo cáo tài chính thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế.

Trường hợp người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán Báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế, có Báo cáo tài chính nhưng không đính kèm Báo cáo kiểm toán thì cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời có văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và xử phạt theo quy định của pháp luật:

Trường hợp quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế mới nộp hồ sơ khai thuế thì bị xử phạt theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định.

2. Tiếp nhận Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo kiểm toán qua mạng: Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp Cổng thông tin điện tử (ứng dụng Khai thuế qua mạng) trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2015 để hỗ trợ người nộp thuế là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính, khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN thì gửi được bản scan Báo cáo kiểm toán qua mạng; đồng thời nâng cấp ứng dụng để hỗ trợ đánh dấu, tra cứu được các Báo cáo tài chính có Báo cáo kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính không có Báo cáo kiểm toán đính kèm. Cục Thuế có trách nhiệm xác định đối tượng bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật kế toán, kiểm toán độc lập để đôn đốc người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn, đủ thành phần quy định..

 3/ Công văn số 5059/TCT-CS ngày 30/11/2015 về  chính sách thuế TNDN đối với đầu tư mở rộng

 Trường hợp Công ty TNHH Parkson Hải Phòng thành lập năm 2006, trong năm tài chính 2008, Công ty có thay đổi giấy chứng nhận đầu tư để đăng ký tăng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án, thực tế Công ty đã sử dụng vốn tăng thêm mua thêm tài sản cố định, mở rộng quy mô hoạt động thì Công ty đã thực hiện đầu tư mở rộng. Dự án đầu tư mở rộng của Công ty không đáp ứng các điều kiện tại Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ nên không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng không được ưu đãi thuế được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số I34/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

4/ Công văn số 5274/TCT-TNCN ngày 09/12/2015 về Thuế TNCN đối với khoản chi tiền điện thoại.

Trường hợp nếu khoản tiền điện thoại công ty TNHH Bayer Việt Nam chi trả nhân viên hàng tháng được xác định là khoản khoán chi điện thoại, có quy định tại Hợp đồng lao động, được thực hiện theo chính sách của công ty và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên.

5/ Công văn số 5452/TCT-CS ngày 18/12/2015 về chi phí được trừ đối với khoản chi học phí

Trường hợp Công ty có chi trực tiếp khoản tiền phí và học phí cho con người lao động Việt Nam và khoản chi nêu trên được ghi trong quy chế của Công ty, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được coi là khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Tổng số chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

 6/ Công văn số 5456/TCT-CS ngày 18/12/2015 về việc điều chỉnh hóa đơn đã lập.

 Trường hợp từ ngày 01/01/2015, doanh nghiệp đã lập hóa đơn sai tỷ giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp có số lượng hóa đơn cần phải điều chỉnh quá lớn thì có thể lập một hóa đơn điều chỉnh cho nhiều hóa đơn đối với từng khách hàng, trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất thuế GTGT./.

Trân trọng.

Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo ý kiến chuyên môn (KTD) trước khi áp dụng.